Drošība skolās

drosiba skolas

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.11.2009. gada noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, ikvienai Latvijas Republikas izglītības iestādei ne retāk kā vienu reizi gadā ir jāsaņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums, kā arī Veselības inspekcijas atzinums.

Tāpat ne retāk kā reizi gadā ir jāplāno un jāorganizē pasākumi par bērnu drošību visās turpinājumā minētajās jomās, kā arī noteikti ir jābūt izstrādātam evakuācijas plānam. Kad skolēni ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu, tas tiek reģistrēts klases vai grupas žurnālā, kur skolēns, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši prasmēm un spējām iepazīšanos ar pieminētajiem noteikumiem apliecina ar ierakstu “iepazinos”, datumu un parakstu.

It visiem skolēniem un skolas darbiniekiem ir jābūt pieejamai informācijai par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu, kā arī jābūt noteiktiem atbildīgajiem pedagogiem, kas skolēnus ar visu iepriekšminēto iepazīstinās. Tāpat jānosaka arī noteikts skaits pedagogu, kas ir atbildīgi par drošību ekskursijās, pārgājienos, sporta sacensībās, kā arī citos skolas rīkotajos pasākumos.

Skolām ir jāizstrādā iekšējās kartības noteikumus, kas nosaka:

 • skolēnu uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un tās organizētajos pasākumos;
 • informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu un evakuācijas plāna izvietojumu skolā;
 • aizliegumus, kas attiecas uz alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu un realizēšanu skolā un tās teritorijā;
 • skolēna rīcību, ja tas kādas personas darbību uzskata par apdraudošu savai vai kādas citas personas drošībai;
 • pedagogu un vadītāja rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret kādu personu;
 • atbildību par minēto noteikumu neievērošanu;
 • citus jautājumus, ko skola uzskata par svarīgiem.

Skolām ir jāizstrādā drošības noteikumi, kas nosaka:

 • drošību mācību kabinetos un telpās, kurās atrodas vielas vai iekārtas, kas var apdraudēt cilvēku veselību un drošību;
 • ugunsdrošību;
 • elektrodrošību;
 • pirmās palīdzības sniegšanu;
 • drošību ekskursiju, pārgājienu un pastaigu laikā;
 • drošību citos skolas organizēto pasākumu laikā;
 • drošību sporta sacensību un nodarbību laikā;
 • rīcību ekstremālās situācijās;
 • rīcību nestandarta situācijās;
 • ceļu satiksmes drošību;
 • drošību un ūdens un ledus;
 • personas higiēnu un darba higiēnu;
 • darba drošību praktisko un laboratorijas darbu veikšanas laikā;
 • drošību mācību nodarbību starplaikos un to laikā.

Neskaitot iepriekš minētos noteikumus, ikvienai skolai ir jānosaka un jāpadara pieejama arī skolēnu vecāku un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība skolā un tās teritorijā.

Ja skolēns skolā vai tās teritorijā apdraud savu vai citu personu veselību, drošību vai dzīvību, pedagoga pienākums ir informēt skolas vadītāju par skolēna uzvedību, bet vadītāja pienākums ir nodrošināt attiecīgajam skolēnam mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai kāda cita pedagoga klātbūtnē uz laiku no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām. Tāpat vadītāja pienākums ir arī rakstiski nosūtīt skolēna vecākiem informāciju par skolēna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar skolu, nosakot arī atbalsta personāla pienākumus attiecībā uz turpmāko sadarbību ar skolēnu un tā vecākiem. Ja skolā nav iepriekš minētā atbalsta personāla, tā pakalpojumus jānodrošina pašvaldībai.

Latvijā izvērtēt un risināt drošības jautājumus skolā palīdz Kvalitātes dienests.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *