Kas ir atpūtas laiks darbā?

atputas laiks darba

Kas ir atpūtas laiks?

Atpūtas laiks ir laika posms, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic viņa darba pienākumi un kuru viņš var izlietot pēc saviem ieskatiem. Atpūtas laiks ietver pārtraukumus darbā, diennakts atpūtu, nedēļas atpūtu, svētku dienas un atvaļinājumus.

Kad darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumu?

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņa dienas darba laiks ir ilgāks par sešām stundām, un pārtraukumu piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma. Pārtraukums nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm un to neieskaita darba laikā. Pārtraukuma laikā darbiniekam ir tiesības atstāt savu darba vietu, ja darba līgumā, darba koplīgumā vai darba kārtības noteikumos nav noteikts citādi.
Aizliegumam pārtraukuma laikā atstāt darba vietu jābūt pietiekami pamatotam. Ja darba rakstura dēļ pārtraukumu ēšanai nav iespējams noteikt, darba devējs nodrošina darbiniekam iespēju paēst darba laikā. Izņēmuma gadījumos pārtraukumu var sadalīt daļās, taču katra daļa nedrīkst būt īsāka par 15 minūtēm. Darba devējs piešķir papildu pārtraukumu darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam.

Cik ilga var būt diennakts atpūta?

Diennakts atpūtas ilgums 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 12 stundām pēc kārtas, taču šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais darba laiks.

Cik garš ir vidējais atpūtas ilgums?

Nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc kārtas. Šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais darba laiks. Ja noteikta piecu dienu darba nedēļa, darbiniekam piešķir divas atpūtas dienas nedēļā; ja noteikta sešu dienu darba nedēļa, – vienu atpūtas dienu nedēļā. Abas nedēļas atpūtas dienas parasti piešķir pēc kārtas. Vispārējā nedēļas atpūtas diena ir svētdiena. Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku svētdienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā.

Vai darbiniekus drīkst nodarbināt svētku dienās?

Darba likums paredz, ka darbinieki netiek nodarbināti likumā noteiktajās svētku dienās, taču gadījumā, kad darbinieks tiek nodarbināts svētku dienā, lai nodrošinātu nepārtrauktu darba gaitu, darbiniekam jāpiešķir atpūta citā nedēļas dienā, vai jāizmaksā atbilstoša atlīdzība.

Cik garš ir ikgadējais atvaļinājums?

Darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Jau slēdzot darba līgumu, Darba likums uzliek par pienākumu līgumā norādīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu. Tas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendārajām nedēļām, neskaitot svētku dienas. Proti, – ja darbinieka atvaļinājuma laikā iekrīt svētku dienas, tad atvaļinājums attiecīgi par šīm svētku dienām pagarinās.

Cik liela ir atvaļinājuma nauda un kad to izmaksā?

Atvaļinājuma nauda ir līdzvērtīga darbinieka vidējai izpeļņai šajā laikā. Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma.

Kā tiek saskaņots ikgadējā atvaļinājuma laiks?

Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku.

Cik ilgi ir jānostrādā jaunā darba vietā, lai varētu prasīt piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?

Darbinieks var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba gadu, ja viņš pie darba devēja ir nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus. Darba devējam ir pienākums šādu atvaļinājumu piešķirt pilnā apmērā.

Kā rīkoties, ja darba devējs atsakās piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?

Ja darba devējs pēc darbinieka iesnieguma saņemšanas par atvaļinājuma piešķiršanu atsakās to piešķirt, darbinieks var vērsties tiesībsargājošās institūcijās.

Vai atvaļinājums tiek pagarināts, ja darbinieks tā laikā saslimst?

Ja atvaļinājuma laikā darbinieks saslimst, tad atvaļinājumu par šo laiku attiecīgi pagarina vai pārceļ uz citu laiku.

Vai darbiniekam ir tiesības ņemt mācību atvaļinājumu?

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz mācību atvaļinājumu. Valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai darbiniekam piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās.

Cik garš ir grūtniecības un dzemdību atvaļinājums?

Ikvienai darbiniecei ir tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Tas kopā sastāda 112 dienas. Ja sieviete tikusi nodarbināta uz rakstveida darba līguma pamata, un par viņu ir veiktas sociālās iemaksas, šo atvaļinājumu apmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Cik garš ir bērna kopšanas atvaļinājums? Kam tas pienākas?

Strādājot uz rakstveidā noslēgta darba līguma pamata, katram darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Tas pienākas abiem bērna vecākiem – gan mātei, gan tēvam. Bērna kopšanas atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu, un to var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu. Bērna kopšanas atvaļinājumu darbinieks var izmantot arī pa daļām, vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot darba devējam par tā sākumu un ilgumu. Darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Cik brīvu dienu pienākas tēvam bērna piedzimšanas gadījumā?

Bērna piedzimšanas gadījumā bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu. To var izmantot divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Ja darba līgums ir noslēgts rakstveidā, šo 10 dienas garo atvaļinājumu apmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Cik ilgi darba devējam bērna kopšanas atvaļinājuma laikā ir jāsaglabā darba vieta?

Darba devējam jāsaglabā darbinieka iepriekšējā darba vieta visā bērna kopšanas atvaļinājuma periodā. Ja tas nav iespējams, darba devējam ir jānodrošina darbinieku ar līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Vai, uzsākot darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, mātei ir kādas īpašas privilēģijas?

Darbiniekam (gan tēvam, gan mātei), kuram ir bērns vecumā līdz pusotram gadam, piešķir papildu pārtraukumus bērna barošanai. Par šādu pārtraukumu nepieciešamību darbiniekam laikus jāpaziņo darba devējam. Pārtraukumus, kas nav īsāki par 30 minūtēm, piešķir ne retāk kā pēc katrām trim stundām. Pārtraukumus bērna barošanai var pievienot pārtraukumam darbā vai, ja to pieprasa darbinieks, pārcelt uz darba laika beigām, darba dienas ilgumu attiecīgi saīsinot.

Vai štatu samazināšanas gadījumā var atlaist bērna kopšanas atvaļinājumā esošu darbinieku?

Darbinieka bērna kopšanas atvaļinājuma laikā izbeigt darba tiesiskās attiecības var tikai tad, ja darbinieks pats uzraksta uzteikumu (atlūgumu), vai darbiniekam un darba devējam noslēdzot vienošanos. Darba devējam uzteikt darba līgumu sakarā ar štatu samazināšanu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā aizliegts.

Par kādu laika periodu darba devējam ir pienākums izmaksāt kompensāciju par neizmantotu ikgadējo atvaļinājumu?

Atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis. Ja darba devējs nenodrošina ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu, viņam darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā ir jāizmaksā kompensācija par visu nostrādāto darba periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis atvaļinājumu attiecīgi nostrādātajam laikam.

Vai garantija par to, ka papildatvaļinājumu piešķir darbiniekiem, kuriem ir bērns vecumā līdz 16 gadiem, pastāv arī tad, ja vecākajam bērnam ir, piemēram, 16 gadi un viens mēnesis?

Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu 3 darba dienu apmērā piešķir darbiniekiem, kuriem ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds. Ja par periodu, kurā piešķir atvaļinājumu un papildatvaļinājumu, bērni ir vismaz trīs un viņu vecums ir līdz 16 gadiem, tad papildatvaļinājums pienākas, kaut arī uz atvaļinājuma piešķiršanas dienu bērni ir jau vecāki par 16 gadiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *