Darba samaksa un kompensācijas

samaksa par darbu

Kā nosaka darba samaksu?

Par darba samaksas apmēru darbinieks un darba devējs vienojas individuāli un to fiksē darba līgumā. Tās apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts noteikto minimumu. Ja darbinieks strādā normālu darba laiku, t.i., 40 stundas nedēļā, darba samaksa nedrīkst būt mazāka par valstī noteikto minimālo darba samaksu – 370 eiro.

Cik bieži ir jāizmaksā darba samaksu?

Ne retāk kā divas reizes mēnesī, ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies par darba samaksas izmaksu reizi mēnesī. Ja vienošanās par darba samaksas laiku nav vai tā aprēķināma par noteiktu laikposmu, darba samaksa atbilstoši paveiktajam darbam izmaksājama pēc darba pabeigšanas vai attiecīgā laikposma beigšanās, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

Kad darbiniekam pienākas piemaksa?

Darbiniekam ir tiesības saņemt piemaksu, ja veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, darbu nakts laikā, papildu darbu vai darbu īpašos apstākļos.

Cik liela piemaksa pienākas par virsstundām?

Darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, – ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu. Darba koplīgumā vai darba līgumā var noteikt lielāku piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā.

Cik liela ir piemaksa par nakts darbu?

Par nakts darbu darba devējam ir pienākums maksāt piemaksu ne mazāk kā 50% apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga- piemaksu ne mazāk kā 50% apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.

Kāda piemaksa pienākas par darbu svētku dienu naktīs?

Par darbu nakts stundās svētku dienā jāmaksā piemaksa 150% apmērā, jo piemaksa par darbu svētkos ir 100%, bet par nakts darbu – 50% apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes.

Ko iesākt, ja darba devējs veic nelikumīgus ieturējumus no darba samaksas?

Gadījumos, kad darba devējam radušies zaudējumi darbinieka prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ, darba devējs ieturējumus no darbinieka darba samaksas var izdarīt tikai tad, ja darbinieks tam devis savu rakstveida piekrišanu. Darba devējs nevar izdarīt ieturējumus bez darbinieka piekrišanas, bet var celt atbilstošu prasību tiesā. Darba likums nosaka, ka visu ieturējumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 20%, bet tiesas spriedumā noteikto ieturējumu apmērs nedrīkst pārsniegt 50% no darbiniekam izmaksājamās mēneša darba samaksas, jebkurā gadījumā saglabājot minimālo algu. Pastāv iespējas visas šīs iepriekš minētās garantijas zaudēt, ja darba līgums nav noslēgts rakstveidā, jo tad, pierādot faktu par ieturējumu izdarīšanas nelikumību, var nākties saskarties ar sarežģījumiem.

Vai darba devējs drīkst maksāt darbiniekam algu, kas ir mazāka par valstī noteikto minimumu?

Nē, jo darbiniekam izmaksājamā minimālā alga nedrīkst būt mazāka par valstī noteikto minimumu. Tas nozīmē, ka, ja darbinieks strādā normālu darba laiku, t.i., 40 stundas nedēļā, darba samaksa nedrīkst būt mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu – 370 eiro.
Savukārt, ja darbiniekam līgums noslēgts uz nepilnu darba laiku, tad darba samaksa izmaksājama atbilstoši nostrādātājam laikam vai ievērojot minimālo stundas tarifa likmi, kas katru mēnesi ir mainīga. Sīkāk par stundas likmes apmēru var uzzināt Labklājības ministrijas mājaslapā www.lm.gov.lv/ .

Vai darba devējs drīkst patvaļīgi samazināt darba samaksu?

Nedrīkst, jo darbinieks un darba devējs var grozīt darba līgumu (tajā skaitā arī darba samaksas apmēru), savstarpēji vienojoties. Ja, turpinot darba attiecības atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem, samazinās darbinieka vidējā izpeļņa, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam iepriekšējo vidējo izpeļņu vienu mēnesi pēc darba līguma grozīšanas dienas.

Kā darbinieks var pārliecināties, vai par viņu tiek maksāti nodokļi?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var noskaidrot, vai tiek maksāts sociālais nodoklis.

Ja darbinieks strādā virsstundas, kas ir arī nakts laikā, vai arī strādā svētku dienā nakts darbu, vai arī strādā svētku dienā virsstundas nakts laikā – šajos gadījumos piemaksas summējamas vai lielākā piemaksa ietver sevī mazāko un izmaksā tikai lielāko?

Ja darbinieks strādā naktsdarbu un nodarbināts virsstundu darbā, darba devējam jāizmaksā piemaksa gan par nakts darbu, gan par virsstundu darbu.
Ja darbinieks strādā pēc summētā darba laika, tad darbs, kuru viņš veic virs šā panta otrā daļā noteiktā laika (56 stundas nedēļā un 160 stundas četru nedēļu periodā), atzīstams par virsstundu darbu, un viņam jāizmaksā piemaksa par virsstundu darbu.
Ja svētku dienā darbinieks būs veicis darbu virs normālā darba laika, viņam jāizmaksā piemaksa par virsstundu darbu, kā arī par darbu svētku dienā. Protams, jāievēro noteikumi par virsstundu darba ierobežošanu, kas faktiski izslēdz iespēju vienlaicīgi veikt darbu svētku dienā un strādāt virsstundas.

Vai darba devējs drīkst uzvelt darbiniekam iepriekš neparedzētus darba pienākumus? Kāda ir atlīdzība par to izpildi?

Pamatā nē, tomēr darba devējam ir tiesības ne ilgāk kā uz vienu mēnesi viena gada laikā norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā. Dīkstāves gadījumā darba devējam ir tiesības norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem viena gada laikā. Par šo darbu veikšanu darba devējam ir pienākums izmaksāt atbilstošu darba samaksu. Tās apmērs nedrīkst būt mazāks par darbinieka iepriekšējo vidējo izpeļņu.

Ja tiek strādāts bez darba līguma un darba devējs atsakās maksāt atalgojumu, vai ir iespējams no darba devēja piedzīt vismaz kādu kompensāciju?

Ja darba devējs nenodrošina darba līguma noslēgšanu rakstveidā un darba devējs vai darbinieks nevar pierādīt citu darba tiesisko attiecību pastāvēšanas ilgumu, noteikto darba laiku un darba samaksu, uzskatāms, ka darbinieks jau nodarbināts trīs mēnešus un viņam ir noteikts normālais darba laiks un minimālā mēneša darba alga.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *